Lejšovka

Vítejte na stránkách místních knihoven

Knihovna Lejšovka

Z?izovatel : Obec Lejšovka

Umíst?ní knihovny v budov? bývalé školy v p?ízemí

Lejšovka - malá obec se 180 obyvateli ve východních ?echách na okraji bývalého okresu Hradec Králové, nedaleko Josefova. První písemná zpráva z roku 1406.

Nadmo?ská výška : 254 m n.m.

Lejšovka - pro? tudy vede cykloturistická stezka?

Lejšovka je malá obec se 180 obyvateli na samém okraji bývalého okresu Hradec Králové. Nemá svůj kostel ani kapli?ku. H?bitov je tu teprve od roku 1925, d?íve se poh?bívalo v ?ernilov?. Školní budova stojí od roku 1925, ale u?ilo se v ní do roku 1968. Te? d?ti dojíždí do ?ernilova nebo Hradce Králové. Bývalá škola nejvíce ožívá v té dob?, kdy je otev?ená knihovna. To bývá ve st?edu, kdy mají d?ti ve v?ku 5 - 7 let hodinu angli?tiny a pak v sobotu odpoledne, kdy je půj?ovní doba knihovny. V areálu školy je zakomponovaná požární zbrojnice se zázemím pro velmi aktivní dobrovolný požární sbor. Ve školní zahrad? mají d?ti houpa?ky a průlezky. Tento areál je na návsi a ve st?edu obce je i dob?e zásobovaná prodejna se smíšeným zbožím.

Po místní komunikaci sm?rem ke Smržovu se dostanete k rybníku. Vpravo od rybníka je nové sportovišt? s tenisovými a volejbalovými kurty v?etn? šatny. Tady je možnost si kurty pronajmout. Vlevo za rybníkem je hospoda, otev?ená vždy v pozdn? odpoledních hodinách. Odtud už je to jen kousek po polních a lesních p?šinách ke studánce a ke kapli?ce ve Smržov?. (viz poznámka ?.1) 

Lejšovka leží na pomyslné spojnici Josefov - Vysoký Újezd - Hradec Králové, nebo Josefov (poznámka ?.2) - Smi?ice (poznámka ?.3).

Místní komunikace jsou pom?rn? dobré a klidné. P?i jasném po?así z t?chto cest i z nov? navrhovaných cyklostezek uvidíte Zvi?inu (poznámka ?.4), Krkonoše v celé své kráse (poznámka ?.5), Broumovský výb?žek, bílé růžice v?trných elektráren na Novém Hrádku (poznámka ?.6), Dobrošov (poznámka ?.7), Nové M?sto nad Metují (poznámka ?.8), Orlické hory, kostel na Vysokém Újezd? (poznámka ?.9) a pak i Hradec Králové a v dáli závoj par z Opatovické elektrárny.

Doprava : autobusy ve sm?ru Josefov, Hradec Králové, Nové M?sto nad Metují, nejbližší vlakové nádraží ve Smi?icích (cca 7km) nebo v Jarom??i (cca 7 km).

Letní koupání : koupališt? Smržov nebo ?ernilov, bazén v Jarom??i, p?ehrada Rozkoš u ?eské Skalice.

Rozhled : z cest, jak uvedeno výše, rozhledna v Libníkovicích.

Zimní b?žkování : pokud je sníh, tak je tu ideální terén na rekrea?ní lyžování na b?žkách.

Ob?erstvení : v místních hospodách v Lejšovce, Lib?icích, Smržov? i ?ernilov?.

Poznámky :

  1. Smržov - kapli?ka z roku 1879
  2. Josefov - ?ást Jarom??e. Pevnost založena 3.10.1780, dokon?ení stavby pevnosti roku 1787.
  3. Smi?ice - první písemné doklady z roku 1361. Dominantou Smi?ic je barokní zámecká kaple Zjevení pán? z roku 1706-1713, podle návrhů Kr. Dienzenhofera.
  4. Zvi?ina - 671 m n.m. s kostelíkem založeným roku 1583 a turistickou Raisovou chatou. Zvi?inu navšt?voval Karel Jaromír Erben (*7.11.1811 - +21.11.1870), Karel Václav Rais (*4.1.1859 - +8.7.1926), Jaroslav Vrchlický (*17.2.1853 - +9.9.1912), Ignát Hermann (*12.8.1854 - +8.7.1935), zastavil se tu i Karel Hynek Mácha (*10.11.1810 - +6.11.1836).
  5. Krkonoše - naše nejvyšší hory. Sn?žka 1602 m n.m., Studni?ní hora 1554 m n.m., Lu?ní hora 1547 m n.m., ?erná hora 1299 m n.m.
  6. Nový Hrádek - m?stys, 565 m n.m., v?trné elektrárny na kopci zvaném Šibenik.
  7. Dobrošov s Jiráskovou chatou a rozhlednou, 624 m n.m.
  8. Nové M?sto nad Metují (332 m n.m.) založeno roku 1501. Nové M?sto navštívil Jan Neruda (*9.7.1834 - +22.8.1891), Alois Jirásek (*23.8.1851 - +12.3.1930) napsal : Ať hledíme na Nové M?sto ze strany kterékoliv, odevšad je pohled na n? milý a velice p?kný...
  9. Vysoký Újezd (315 m n.m.) se starobylým románským kostelíkem sv. Jakuba. V n?m zazd?n náhrobní kámen rytí?ů z Tamchinů (z roku 1508) a malá kamenná tabulka v severní st?n? je t.zv. Sibylin kámen.

 

aktualizováno: 9.2.2009